De werkgroep


Inschrijvingsvoorwaarden De Werkgroep

Op alle activiteiten van de werkgroep gelden de voorwaarden van Welmanstudio. Daarnaast zijn er een aantal afwijkende voorwaarden speciaal voor de werkgroepleden. Die kun je hieronder lezen.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Welmanstudio, gevestigd te Schagen aan de Houtduif 2, verder te noemen: Welmanstudio, en een ieder die zich als deelnemer aan activiteiten van Welmanstudio heeft ingeschreven.

Inschrijving
Inschrijving geschiedt uitsluitend schriftelijk via de website van Welmanstudio. Inschrijving geschiedt in principe voor een kalenderjaar of voor het resterende deel van een kalenderjaar. Alle gegevens van een inschrijving worden opgenomen in de administratie van Welmanstudio. Elke deelnemer gaat bij inschrijving akkoord dat zijn of haar e-mailadres en telefoonnummer wordt verstrekt aan de coördinator van de werkgroep en de groepsleden van de locatie waar hij/zij zich voor heeft ingeschreven. Overige communicatie vindt plaats via de community website. E-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden voor Werkgroep gerelateerde zaken.

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage bedraagt Euro 99 per jaar. Het jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Welmanstudio heeft het recht de deelnemersbijdrage jaarlijks aan te passen. Indien de deelnemer zich tussentijds inschrijft start de deelnemersperiode op de eerste van de maand die volgt na het moment van inschrijven. Zie voor de actuele deelnameprijs de website.

Programma
Het centrale programma van De Werkgroep is voor alle deelnemers toegankelijk. Bij deelname aan een activiteit buiten de eigen afdeling dient men vooraf dit kenbaar te maken aan de betreffende coördinator. Elke afdeling kan eigen afspraken hanteren met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken.

Opzegging
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk/e-mail geschieden per jaar met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. Indien niet wordt opgezegd dan wel niet tijdig wordt opgezegd, zal het lidmaatschap geacht worden met een jaar te zijn verlengd. Opzeggingen dienen vóór 1 december bij de administratie te zijn ingediend. Van een opzegging wordt een schriftelijk/e-mail bevestiging gestuurd.

Betaling
Betaling van de deelnemersbijdrage dient plaats te vinden binnen 2 weken na toezending van de factuur. Indien de deelnemer de deelnemersbijdrage niet tijdig heeft voldaan, zal hij/zij in gebreke zijn. Indien de deelnemer ook na aanmaning in gebreke blijft, zal Welmanstudio tot het nemen van rechtsmaatregelen overgaan waarbij de deelnemer gehouden is tot vergoeding aan Welmanstudio van alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Aansprakelijkheid
Welmanstudio heeft ten behoeve van Welmanstudio een WA-verzekering afgesloten. Welmanstudio kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor schade-voorvallen welke onder de dekking vallen van voormelde WA verzekeringspolis.

Overigen
De dagelijkse gang van zaken van De Werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van zowel de coördinator als de organisatie. De coördinator is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de praktische, dagelijkse gang van zaken. Financiële zaken worden geregeld door de organisatie. Ook voor vragen en/of opmerkingen over programma en uitvoering dient eerst contact met de coördinator te worden opgenomen.